Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Inwestycji w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji


Nr ogłoszenia: 154341

poz. 1385MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalista w Wydziale Inwestycji
w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- zbieranie wniosków od jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w zakresie programów wieloletnich, pozostałych zadań budowlanych finansowanych z części 46 – Zdrowie oraz prowadzenie ich ewidencji,
- sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszonych wniosków,
- nadzór merytoryczny nad realizacją poszczególnych zadań budowlanych oraz sprawdzanie dokumentów merytorycznych, finansowych i rozliczeniowych realizowanych inwestycji,
- przygotowywanie materiałów będących podstawą do wydania decyzji Ministra Zdrowia, zatwierdzającej program inwestycji i wartość kosztorysową inwestycji,
- opracowywanie materiałów informacyjnych z wykonania budżetu za dany rok oraz do projektu budżetu na kolejny rok budżetowy,
- wizytacje okresowe realizowanych zadań budowlanych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się po budynku, obsługa urządzeń biurowych, na stanowisku wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres, praca związana jest z krajowymi wyjazdami służbowymi;


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; pokój znajduje się na parterze; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e:

- wykształcenie: wyższe techniczne,
- 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z realizacją inwestycji,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość prawa budowlanego,
- znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa,
- biegła znajomość obsługi komputera w tym: MS Excel oraz MS Word,
- kreatywność i umiejętność analitycznego myślenia,
- komunikatywność.

wymagania dodatkowe:
- wykształcenie wyższe architektoniczne lub ogólnobudowlane,
- roczne doświadczenie w administracji publicznej,
- uprawnienia projektowe lub wykonawcze np. budowlane, sanitarne,
- znajomość procedur administracyjnych,
- znajomość ustawy o służbie cywilnej,
- umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole,
- umiejętność organizacji pracy,
- znajomość obsługi komputera w tym: MS Access oraz MS Power Point.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 25.09.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr , ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Inwestycji w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji (22) 63 49 587,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-09-10
Data publikacji:
       2013-09-11
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-09-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1571 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.