Dziennik rejestru zmian 
 

Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD


2013-10-18 Wynik konkursu na wybór realizatorów


2013-09-30 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających tych wymagań


Pliki do pobrania
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
„Nieoperacyjna naprawa funkcjonalnej (pozawałowej oraz w kardiomiopatii roztrzeniowej) istotnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego”.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 11 września 2013 r.


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Nieoperacyjna naprawa funkcjonalnej (pozawałowej oraz w kardiomiopatii roztrzeniowej) istotnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego”.

Celem programu jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi oraz kontynuowanie dotychczasowych podstawowych działań ukierunkowanych na zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, a także ograniczenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki bieżące) w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii obejmuje nieoperacyjną naprawę zastawki czynnościowej istotnej niedomykalności mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego, w tym koszty urzadzenia medycznego MITRACLIP (jednorazowego) do zabiegu wraz z niezbędnymi wyrobami medycznymi.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, pełniące funkcje referencyjnego ośrodka kardiologii i kardiochirurgii w skali ponadwojewódzkiej oraz posiadające kardiologię i kardiochirurgię w jednym budynku.
Wymagania formalne:
1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3. prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2, 3 i 4,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
4. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
5. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
6. statut jednostki,
7. aktualna kopia polisy OC, obejmująca okres realizacji zadania,
8. pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
9. oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
10. oświadczenie zobowiązujące oferenta do przesyłania informacji na temat przeprowadzonych zabiegów MitraClip do Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych,
11. oświadczenie zobowiązujące oferenta do przystąpienia do ewentualnego centralnego przetargu na zakup systemu MitraClip,
12. informacja o wielkości i strukturze oferenta, umożliwiającej prawidłową realizację przedmiotowego zadania,
13. informacja o doświadczeniu oferenta w przeprowadzaniu nieoperacyjnej naprawy funkcjonalnej (pozawałowej oraz w kardiomiopatii roztrzeniowej) istotnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip wraz z informacją o wynikach wczesnych i odległych leczenia,
14. informacja o liczbie wykonanych zabiegów przezcewnikowego wszczepiania zastawki aortalnej – TAVI,
15. informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
16. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
17. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym.

Wymagania merytoryczne:
1. Dysponowaniu kadrą lekarzy zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, uprawnionych do samodzielnego wykonywania zabiegów kardiologiczno- kardiochirurgicznych – minimum 3 lekarzy specjalistów: - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii z doświadczeniem z zakresu zabiegów naprawczych zastawek serca i przeszkolony w przezskórnym wszczepianiu zastawek posiadający doświadczenie w pozawieńcowych zabiegach angiologii inwazyjnej lub lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii z doświadczeniem w zakresie leczenia wad serca, - lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii z doświadczeniem w zakresie interwencyjnej kardiologii i chorób strukturalnych serca, przeszkolony w przezskórnym wszczepianiu zastawek lub lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii z doświadczeniem w leczeniu wad strukturalnych serca, przeszkolony w przezskórnym wszczepianiu zastawek, - lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii z doświadczeniem w zakresie schorzeń strukturalnych serca i echokardiografii przezprzełykowej, przeszkolony w przezskórnym wszczepianiu zastawek lub lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii z doświadczeniem w zakresie echokardiografii , przeszkolony w przezskórnym wszczepianiu zastawek.
2. Dysponowaniu kadrą lekarzy zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej 1 lekarza: - posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii i reanimacji lub lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza posiadającego specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii i reanimacji.
3. Dysponowanie wymaganym sprzętem specjalistycznym, określonym w zał. nr 4.
4. Potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie kardiochirurgii i kardiologii w 2013 roku przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych.
5. Opinia konsultanta krajowego i wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii zawierającą: -potwierdzenie przygotowania jednostki do realizacji przedmiotowego zadania. -informację o liczbie wykonanych zabiegów MitraClip w ośrodku. - informację o dysponowaniu przez oferenta salą hybrydową przeznaczoną dla zabiegów kardiochirurgicznych i kardiologicznych. - informacja o odbyciu certyfikowanego programu szkoleniowego oraz uzyskaniu akredytacji w zakresie wykonywania zabiegów MitraClip.
6. Udokumentowane istnienie co najmniej 14 łóżkowego oddziału kardiochirurgii z doświadczeniem w zakresie chirurgii nabytych wad serca z rekonstrukcją zastawki mitralnej.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1. spełnienie wszystkich wymagań merytorycznych określonych w ogłoszeniu,
2. udokumentowana (rejestr KROK i inne) liczba świadczeń w zakresie kardiochirurgii oraz kardiologii, wyrażające się liczbą zabiegów przeprowadzonych w ostatnich dwóch latach w danym ośrodku,
3. liczba i kwalifikacje pracowników medycznych wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie kardiochirurgii oraz kardiologii interwencyjnej,
4. liczba łóżek w oddziale intensywnej terapii kardiochirurgii oraz kardiologii,
5. doświadczenie jednostki w przeprowadzaniu zabiegów przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej,
6. doświadczenie jednostki w przeprowadzaniu zabiegów nieoperacyjnej naprawy zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego, wyrażające się liczbą przeprowadzonych ww. zabiegów i wynikami wczesnymi i odległymi leczenia,
7. preferowane ze względu na bezpieczeństwo chorego i zabiegu istnienie operacyjnej sali hybrydowej na terenie szpitala dostępnej dla kardiochirurgii i kardiologii dla wykonania zabiegów MitraClip,
8. odbycie certyfikowanego programu szkoleniowego w zakresie wykonywania zabiegów MitraClip, uzyskanie akredytacji oraz wykonanie przedmiotowego zabiegu,
9. do realizacji programu w ramach przedmiotowego zadania zostanie wybranych nie więcej niż 6 ośrodków na rok 2013. Jeśli liczba zgłoszonych ośrodków będzie większa – wybór dokonany będzie zgodnie z listą rankingową, ustaloną na podstawie powyższych kryteriów oceny ofert.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).

Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną oferty na płycie CD i powinna być opisana w sposób następujący:
1. Konkurs – Program „POLKARD 2013 – kardiologii i kardiochirurgii – „Nieoperacyjna naprawa funkcjonalnej (pozawałowej oraz w kardiomiopatii roztrzeniowej) istotnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego”. Dane dotyczące spełnienia wymagań formalnych.

Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2. Konkurs – Program „POLKARD 2013 – kardiologii i kardiochirurgii – „Nieoperacyjna naprawa funkcjonalnej (pozawałowej oraz w kardiomiopatii roztrzeniowej) istotnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego”. Dane dotyczące spełnienia wymagań merytorycznych.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: –„POLKARD 2013 – kardiologii i kardiochirurgii – „Nieoperacyjna naprawa funkcjonalnej (pozawałowej oraz w kardiomiopatii roztrzeniowej) istotnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego”.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2013 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!

1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje: a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej, b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
7. Oferent może wskazać zgodnie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-09-11
Data publikacji:
       2013-09-11
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-10-18
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-10-18Monika Latoszek dodano: wyniki konkursu
2013-09-30Marlena Woźniak dodano: Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających tych wymagań
2013-09-11Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5097 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.