Dziennik rejestru zmian 
 

Ogłoszenie Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu pracowniczego w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie


Ogłoszenie
Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu pracowniczego w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie
przy ul. Miodowej 15.


1. Lokal składa się z pomieszczenia nr 059 o powierzchni 40,38 m2 i pomieszczenia nr 058 o powierzchni 10,00 m2. Lokal jest wyposażony w sieć wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną, teleinformatyczną, centralne ogrzewanie oraz specjalistyczny system wentylacji.

2. Sprzęt gastronomiczny, AGD, meble kuchenne, stoliki i krzesła w sali konsumpcyjnej oraz inne wyposażenie niezbędne do prowadzenia bufetu pracowniczego zapewnia Najemca.

3. Powyższy lokal przeznaczony jest do najmu na okres 2 lat. Konkurs odbywa się w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie konkursu ofert na najem lokalu.

4. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu Państwa na najem lokalu.

5. Przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
a) wypełnionego i podpisanego załącznika nr 1 i załącznika nr 2,
b) wystawionego nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy od daty otwarcia ofert - odpisu z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) aktualnego - wystawionego nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy od daty otwarcia ofert - odpisu zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
d) co najmniej 2 (dwóch) referencji w okresie ostatnich 3 lat prowadzenia działalności, potwierdzających posiadanie doświadczenia w prowadzeniu bufetu pracowniczego wystawionych Najemcy przez Wynajmującego mu lokal,
e) wypełnionego i podpisanego oświadczenia - załącznik nr 4.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 należy złożyć w oryginale podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela oferenta lub przedłożone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 10 października 2013 r., godzina 12.00, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia: ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w pok. Nr 139. Koperta powinna być oznaczona następująco „Oferta konkursowa na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu pracowniczego - nie otwierać do dnia 10 października 2013 r., do godz. 12.30”.

7. Otwarcie ofert jest jawne, odbędzie się w dniu 10 października 2013 r., o godz. 12.30, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15 pok. nr 046.

8. W celu dokonania oględzin lokalu prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu z p. Grzegorzem Dąbrowskim nr tel. (22) 634-94-68 lub p. Jerzym Jurkowskim nr tel. (22) 634-96-36 w godz. 10.00 - 12.00.

9. Szczegółowe zasady najmu regulować będzie umowa najmu zawarta pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a oferentem wybranym w konkursie.

Załączniki:
Formularz oferty - zał. Nr 1
Propozycja menu - zał. Nr 2
Projekt technologii lokalu gastronomicznego - zał. Nr 3
Oświadczenie - zał. Nr 4
Projekt umowy - zał. Nr 5
Regulamin konkursu ofert na prowadzenie bufetu pracowniczego
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-10-02
Data publikacji:
       2013-10-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-10-02Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3185 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.