Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Funduszy Europejskich w Departamencie Budżetu Finansów i Inwestycji


Nr ogłoszenia: 155507

poz. 1406MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Funduszy Europejskich
w Departamencie Budżetu Finansów i Inwestycji

Liczba lub wymiar etatu – 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- obsługa systemu ewidencji MS Access w Wydziale Funduszy Europejskich we współpracy ze stanowiskiem ds. monitoringu,
- sporządzanie bieżących raportów dotyczących wykonania planu budżetu państwa i budżetu środków europejskich w MS Excel oraz MS Access dotyczących programów i projektów wdrażanych w Ministerstwie Zdrowia w ramach funduszy europejskich i mechanizmów finansowych,
- wpisywanie do bazy danych z raportów, decyzji, przelewów, zapewnianie aktualizacji informacji i prawidłowego funkcjonowania systemu ewidencji,
- sporządzanie dokumentów do projektu budżetu państwa w zakresie dochodów i wydatków finansowanych z programów i projektów współfinansowanych z UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków w ramach części 46 – zdrowie budżetu państwa.

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca w siedzibie urzędu, własne stanowisko pracy, zadania realizowane pod kierunkiem naczelnika, w oparciu o przepisy i procedury, we współpracy ze stanowiskiem głównego specjalisty ds. monitoringu, dostęp do istniejącego systemu ewidencji i zasobu wiedzy Wydziału; służbowe kontakty zewnętrzne z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia oraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego;


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym; nie jest wyposażony w windę; toaleta dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich zlokalizowana jest na parterze; otoczenie budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych; miejsce bezpośredniej pracy znajduje się na I piętrze; praca w wieloosobowym pokoju, stanowisko wyposażone w biurko, komputer, aparat telefoniczny, internet, intranet;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

- wykształcenie wyższe,
- 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z ewidencjonowaniem lub planowaniem lub rozliczaniem środków finansowych, z obsługą systemu ewidencji finansowo-księgowej,
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
- wiedza z zakresu finansów publicznych, księgowości i funduszy europejskich,
- bardzo dobra umiejętność stosowania narzędzi informatycznych MS Office, a w szczególności Excel i MS Access,
- umiejętność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe – informatyka, ekonomia, finanse, zarządzanie,
- 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
- wiedza o programach i projektach wdrażanych w Ministerstwie Zdrowia,
- przeszkolenie w zakresie księgowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopia dokumentu albo oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 20.11.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Funduszy Europejskich w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji”


Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
- w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji – 22 63 49 420,
- w Biurze Kadr – 22 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-11-05
Data publikacji:
       2013-11-06
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-11-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1274 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.