Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Promocji i Internetu w Biurze Prasy i Promocji


Nr ogłoszenia: 155511

poz. 1409MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Promocji i Internetu
w Biurze Prasy i Promocji

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- opracowywanie na podstawie aktów prawnych, artykułów do publikacji w serwisie internetowym oraz monitoring treści zawartych na stronach www w celu ich bieżącej aktualizacji,
- opracowywanie opinii będących w zakresie właściwości Biura, w tym analiza i opiniowanie wpływających do urzędu wniosków o przyznanie honorowego patronatu Ministra Zdrowia lub udział Ministra w komitecie honorowym,
- współudział w redagowaniu Biuletynu Informacji Publicznej (BIP RCL) oraz publikacji w nim dokumentów określonych ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz ustawą o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
- współdziałanie w przygotowaniu, prowadzeniu kampanii i akcji informacyjnych, w tym przygotowywanie umów i nadzorowanie ich realizacji,
- współpraca merytoryczna z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz podmiotami zewnętrznymi (m.in. z konsultantami krajowymi, ekspertami w danej dziedzinie medycyny) w zakresie realizowanych zadań dotyczących promocji zdrowia,
- współudział przy nadzorze nad działaniami komórek organizacyjnych Ministerstwa, jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia w zakresie prowadzonych przez nie działań edukacyjnych i promocyjnych.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- realizacja zadań związana jest z całodzienną pracą przy komputerze w pozycji siedzącej,
- praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności, w tym również w dni wolne od pracy,
- w ramach wykonywanej pracy występują częste kontakty telefoniczne z klientami zewnętrznymi,
- realizacja zadań na tym stanowisku wymaga odporności na stres oraz umiejętności efektywnej pracy pod presją czasu,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”; stanowisko pracy w pokoju wieloosobowym na drugim piętrze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze,
- roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
- umiejętność formułowania przekazów tekstowych i redagowania tekstów,
- znajomość podstawowych zagadnień związanych z ochroną zdrowia, w tym z zakresu programów zdrowotnych,
- wiedza z zakresu public relation,
- znajomość przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych,
- znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
- znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
- znajomość procedur administracyjnych,
- biegła umiejętność obsługi komputera,
- komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

- półroczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z przygotowywaniem umów cywilnoprawnych,
- półroczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem działań promocyjnych,
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej, zdolność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 20.11.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Promocji i Internetu w Biurze Prasy i Promocji”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Biurze Prasy i Promocji - (22) 63-49-244,
- w Biurze Kadr – (22) 63-49-521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-11-05
Data publikacji:
       2013-11-06
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-11-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1346 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.