Dziennik rejestru zmian 
 

Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie wymiany drzwi zewnętrznych w ilości 4 szt. na nowe drzwi z zachowaniem wymiarów, typu, materiału i koloru oraz roboty towarzyszące związane z wykonaniem, dostawą i wymianą drzwi w budynku przy ul. Długiej 38/40
w Warszawie


Ogłoszenie

o zamówieniu w sprawie wymiany drzwi zewnętrznych w ilości 4 szt. na nowe drzwi
z zachowaniem wymiarów, typu, materiału i koloru oraz roboty towarzyszące związane z wykonaniem, dostawą i wymianą drzwi w budynku przy ul. Długiej 38/40
w Warszawie, prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn.zm.).


1. Szczegółowy zakres prac oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót zawiera załączony:
1) Projekt budowlany wymiany drzwi zewnętrznych w gmachu Ministerstwa Zdrowia - Pałacu ,,Pod Czterema Wiatrami”,
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
3) Przedmiar robót.
2. Termin realizacji zamówienia:
1. Etap I - Dostawa fabrycznie nowych drzwi w ilości 4 szt. do dnia 20 grudnia 2013 r.
2. Etap II - Demontaż starych i montaż nowych drzwi w ilości 4 szt. do dnia 30 kwietnia 2014 r.
3. Dokumenty wymagane od wykonawcy:
1. Oferta sporządzona zgodnie z wymogami niniejszych istotnych warunków zamówienia, według wzoru - załącznik Nr 1.;
2. Kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o przedmiar robót, według wzoru - załącznik Nr 2.;
3. Wykaz robót budowlanych, (według wzoru - załącznik Nr 3), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej), co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 20 000 PLN brutto każda, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tego warunku;
4. Oświadczenie o dysponowaniu: - osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą kwalifikacje określone w § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. (Dziennik Ustaw z 11 sierpnia 2011 r. Nr 165, poz. 987 ), do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tego warunku;
5. Aktualny - wystawiony nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy od daty otwarcia ofert - odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii potwierdzonej, na każdej stronie, za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
4. Termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 28 listopada 2013 r., do godziny 14.00, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia: ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w pok. Nr 139. Koperta powinna być oznaczona następująco „Oferta na wymianę drzwi zewnętrznych - nie otwierać do dnia 28 listopada 2013 r. do godz. 14.30".
2. Otwarcie ofert jest jawne, odbędzie się w dniu 28 listopada 2013 r., o godz. 14.30, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15 pok. nr 046.
5. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta jest zgodna z istotnymi warunkami udzielenia zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium: cena - 100%. Punkty za cenę oblicza się, przyjmując za podstawę najniższą zaoferowaną kwotę, przypisując jej 100 punktów. Ilość punktów dla kolejnej oferty oblicza się w następujący sposób: (cena najniższej oferty: cena badanej oferty) x 100 = N punktów.Załączniki:
Zał. Nr 1 - Wzór oferty
Zał. Nr 2 - Przedmiar robót
Zał. Nr 3 - Wykaz zrealizowanych robót
Zał. Nr 4 - Projekt budowlany wymiany drzwi zewnętrznych w gmachu Ministerstwa Zdrowia - Pałacu ,,Pod Czterema Wiatrami”
Zał. Nr 5 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Zał. Nr 6 - Istotne postanowienia umowy

drzwi - rysunkiWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-11-21
Data publikacji:
       2013-11-21
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-11-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2760 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.