Dziennik rejestru zmian 
 

Referendarz w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej w Biurze Ministra


Nr ogłoszenia: 155928                         poz. 1415

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
referendarz w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej w Biurze Ministra
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przyjmowanie korespondencji wpływającej do Ministerstwa Zdrowia,
wprowadzanie korespondencji do centralnego rejestru, kwalifikowanie oraz wydawanie właściwym komórkom organizacyjnym,
przyjmowanie korespondencji wnoszonej za pośrednictwem poczty e-mailowej i kwalifikowanie do właściwych komórek merytorycznych i jednostek podległych,
rejestrowanie pism kierowanych do jednostek podległych Ministrowi Zdrowia i pilnowanie odbioru terminowej korespondencji,
przygotowywanie do urzędu pocztowego korespondencji wychodzącej z Ministerstwa Zdrowia,
udzielanie informacji interesantom o wpływie korespondencji do Ministerstwa Zdrowia oraz komórce prowadzącej sprawę,
rozdzielanie prasy.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres; wysoka kultura osobista, praca wymaga przemieszczania się;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; pokój znajduje się na parterze w budynku „B”, budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w skrzydle „B” i „C” budynku na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie: wyższe,
dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w administracji publicznej,
znajomość obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych,
znajomość regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia,
znajomość podziału kompetencji Sekretarza i Podsekretarzy Stanu,
znajomość zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia,
umiejętność pracy w zespole,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

dwuletnie doświadczenie w obsłudze kancelaryjnej,
znajomość zagadnień z zakresu ochrony Zdrowia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 06.12.2013 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „referendarz w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej w Biurze Ministra”
Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Biurze Ministra - (22)63 49 437,
- w Biurze Kadr - (22)63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną
kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-11-22
Data publikacji:
       2013-11-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-11-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1755 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.