Dziennik rejestru zmian 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego


Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 i 1245) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 237, poz. 1420) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 3 ust. 7–10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).


Dokument w wersji *pdfWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-12-09
Data publikacji:
       2013-12-09
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 9220 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.