Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego


nr ogłoszenia: 156414                                 poz. 1423


MINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalista w Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Ministra Zdrowia oraz Dyrektora Generalnego,
przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego w zakresie spraw będących w kompetencjach Dyrektora Generalnego oraz zarządzeń Ministra regulujących kwestie organizacji Ministerstwa,
opiniowanie projektów aktów prawnych w procesie uzgodnień wewnętrznych oraz międzyresortowych w celu przygotowania opinii Biura,
opiniowanie wniosków komórek organizacyjnych w sprawie zmiany ich struktury organizacyjnej, opiniowanie projektów wewnętrznych regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych,
współuczestnictwo w koordynacji działań pracowników Ministerstwa wobec czynności podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procedury obowiązującej w MZ, jak również uczestniczy w spotkaniach z podmiotami prowadzącymi działalność lobbingową,
prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Dyrektora Generalnego bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego wykonywania zadań,
przygotowywanie dla Dyrektora Generalnego analiz, informacji i opinii w zakresie wybranych aspektów procedur decyzyjnych dotyczących funkcjonowania urzędu,
przygotowywanie materiałów na stronę intranetową Ministerstwa w celu zapewnienia aktualności informacji w zakresie działania Biura.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze,
podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym; pokój znajduje się na I piętrze w części „C”; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku w budynku „B” i „C”; budynek nie posiada windy i nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
n i e z b ę d n e:

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze,
1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą prawną lub legislacyjną, w tym pół roku w administracji rządowej,
znajomość regulacji dotyczących działalności lobbingowej,
znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie administracji publicznej,
znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej,
znajomośc zagadnień z zakresu legislacji,
znajomość organizacji urzędu,
umiejętność analitycznego myślenia,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

studia podyplomowe w zakresie legislacji,
szkolenia w zakresie technik legislacyjnych, w zakresie opiniowania aktów prawnych,
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność pracy pod presją czasu,
kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 27.12.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Biurze Dyrektora Generalnego 22- 63- 49- 316,
- w Biurze Kadr 22-63-49-521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-12-12
Data publikacji:
       2013-12-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-12-12Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1360 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.