Dziennik rejestru zmian 
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich


OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich


1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 260), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 1506);
2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 321);
3) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 1293).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 1506), które stanowią:
„§ 2. 1. Dopuszcza się wystawianie recept na drukach, których dwie pierwsze cyfry unikalnego numeru identyfikującego receptę, o którym mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stanowią 01, zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2013 r. Dane, o których mowa w:
1) § 3 ust. 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w § 1,
2) § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem
– nie muszą być przedstawione w sposób określony w § 3 ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.
2. Do dnia 31 marca 2013 r. na drukach recept, dla których unikalne numery identyfikujące recepty wydał Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, dane, o których mowa w:
1) § 3 ust. 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w § 1,
2) § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem
– nie muszą być przedstawione w sposób określony w § 3 ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2012 r.”;
2) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 321), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że:
1) § 1 pkt 1 wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.;
2) § 1 pkt 2 wchodzi w życie z mocą od dnia 30 grudnia 2012 r.”;
3) § 2 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 1293), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

MINISTER ZDROWIAObwieszczenie
załącznik
Dokumenty w wersji *pdfWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-12-27
Data publikacji:
       2013-12-27
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-12-27Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: obwieszczenie, tekst jednolity
Statystyka strony: 8541 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.