Dziennik rejestru zmian 
 

Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg


nr ogłoszenia: 1925
poz. 1425

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na wyższe stanowisko w służbie cywilnej:
Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg
Liczba lub wymiar etatu: 1W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• koordynowanie, nadzorowanie i prowadzenie prac w zakresie kompetencji Departamentu,
• koordynowanie i nadzorowanie prowadzenia kontroli w zakresie zadań Ministra Zdrowia,
• koordynowanie i nadzorowanie spraw kadrowych na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia,
• monitorowanie i koordynowanie prac w zakresie przeciwdziałania korupcji w ochronie zdrowia,
• koordynowanie spraw związanych z przyjmowaniem skarg i wniosków oraz nadzór nad ich załatwianiem.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca administracyjno-biurowa przy komputerze, nadzór nad pracą pracowników departamentu oraz odpowiedzialność za realizację zadań, a także konieczność podejmowania decyzji wymusza pracę w stanie koncentracji i obciążenia psychicznego; reprezentowanie urzędu na zewnątrz; dyspozycyjność;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na II piętrze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodnie z opisem stanowiska pracy:

niezbędne:


• wykształcenie - wyższe magister prawa,
• co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny na stanowisku kierowniczym lub 2-letni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
• znajomość ustawy o kontroli w administracji publicznej,
• znajomość standardów kontroli w administracji rządowej,
• znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
• znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej i systemu ochrony zdrowia,
• znajomość ustawy o działalności leczniczej,
• znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
• znajomość ustawy o fundacjach,
• znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,
• znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych,
• znajomość przepisów prawa pracy,
• umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem,
• umiejętność skutecznego komunikowania się.

pożądane:

• doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem kontroli,
• ukończona aplikacja radcowska lub legislacyjna lub sędziowska lub prokuratorska lub kontrolerska,
• znajomość języka angielskiego,
• aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub zgoda na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys,
• list motywacyjny,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
• oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
• kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej),
• oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników s. c. ubiegających się o mianowanie w s. c. przeprowadzonego na podstawie ustawy z 24.08.2006 r. o s. c. (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z 21.11.2008 o s. c.),
• kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne;
etap 2: test wiedzy merytorycznej, warunkiem zakwalifikowania do 3 etapu naboru jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe;
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym badanie kompetencji kierowniczych (nie dotyczy osób zwolnionych, zgodnie z art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 17.01.2014 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg”.

Inne informacje:

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1a do ustawy i należy dołączyć go w zamkniętej i opisanej kopercie.
Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 2a do ustawy.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63-49-521.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-01-02
Data publikacji:
       2014-01-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-01-02Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1690 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.