Dziennik rejestru zmian 
 

Starszy specjalista w Wydziale ds. Onkologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej


Nr ogłoszenia: 156870
poz. 1427

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy specjalista w Wydziale ds. Onkologii
w Departamencie Polityki Zdrowotnej

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• współudział w realizacji zadań związanych z opracowaniem i realizacją Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych,
• współudział w prowadzeniu procedury konkursowej na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych oraz przygotowywanie umów oraz aneksów do umów na realizację zadań programu,
• monitorowanie i rozliczanie umów zawartych w ramach Programu,
• przygotowywanie wniosków do Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg o przeprowadzenie kontroli w zakresie wykorzystania środków publicznych, przekazanych jednostkom zewnętrznym na realizację zadań w ramach ww. programu,
• współudział w opracowywaniu rocznego sprawozdania z realizacji ww. programu,
opiniowanie i monitorowanie zarządzeń Prezesa NFZ dotyczących realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych z zakresu onkologii,
• rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne pisma związane z zadaniami Wydziału,
• opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych na potrzeby Rady Ministrów, Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Najwyższej Izby Kontroli.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym; nie posiada windy; pokój znajduje się na 2 piętrze; budynek nie jest dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze,
- roczne doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,
- znajomość ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych,
- znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- znajomość ustawy o działalności leczniczej,
- znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych,
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
- komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

- umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
- umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Excel),
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów,, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
• kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
• kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 23 stycznia 2014 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale ds. Onkologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
- w Departamencie Polityki Zdrowotnej - 22 63 49 655,
- w Biurze Kadr – 22 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-01-09
Data publikacji:
       2014-01-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-01-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca
Statystyka strony: 1753 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.