Dziennik rejestru zmian 
 

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 oraz kiosku wielobranżowego w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Długiej 38/40 Warszawie.


Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 oraz kiosku wielobranżowego w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Długiej 38/40 Warszawie.

1. Przedmiotem konkursu jest najem powierzchni w celu prowadzenia kiosków
z asortymentem wielobranżowym.

2. Powierzchnia najmu znajduje się na parterze budynku przy ul. Miodowej 15 i wynosi
13,60 m2 oraz na parterze budynku przy ul. Długiej 38/40 i wynosi 10,48 m2.

3. Oferent zobowiązany jest we własnym zakresie do przystosowania oddanej w najem powierzchni do potrzeb prowadzenia kiosku.

4. Powyższe powierzchnie przeznaczone są do najmu na okres 2 lat.

5. Konkurs odbywa się w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie konkursu ofert z dnia 20 stycznia 2014 r. na najem powierzchni.

6. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Ministerstwa Zdrowia i jest uzależnione
od uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa na najem w/w powierzchni.

7. Przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

a) wypełnionego i podpisanego załącznika nr 1 i załącznika nr 2,
b) wystawionego nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy od daty otwarcia ofert - odpisu
z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej,
c) co najmniej 2 (dwóch) referencji w okresie ostatnich 3 lat prowadzenia działalności, potwierdzających posiadanie doświadczenia w prowadzeniu działalności usługowo-handlowej.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 należy złożyć w oryginale podpisane przez uprawnionego przedstawiciela oferenta lub przedłożone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

8. Ofertę należy złożyć dla każdej lokalizacji oddzielnie w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 28 stycznia 2014 r., godzina 12.00, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia:
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w pok. Nr 013. Koperta powinna być oznaczona następująco „Oferta konkursowa na najem powierzchni w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego przy ul …………………..- nie otwierać do dnia 28 stycznia 2014 r., do godz. 12.30”.

9. Otwarcie ofert jest jawne, odbędzie się w dniu 28 stycznia 2014 r., o godz. 12.30,
w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15 pok. nr 046.

10. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 23 stycznia 2014 r., o godz. 9.00. - w budynku przy
ul. Miodowej 15 w Warszawie i o godz. 9.45 - w budynku przy ul. Długiej 38/40
w Warszawie.
11. Osoba do kontaktu:
Pan Grzegorz Dąbrowski - tel: (22) 634-94-68

12. Szczegółowe zasady najmu regulować będą umowy najmu zawarte pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a oferentami wybranymi w konkursie.
FORMULARZ OFERTOWY

Projekt Umowy Najmu

REGULAMIN

załącznik nr 4 do regulaminu

załącznik nr 4 do regulaminu

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-01-21
Data publikacji:
       2014-01-21
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-01-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3372 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.