Dziennik rejestru zmian 
 

podreferendarz do spraw analiz ilościowych w Departamencie Analiz i Strategii


nr ogłoszenia: 157222 poz. 1433

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
podreferendarza do spraw analiz ilościowych
w Departamencie Analiz i Strategii

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• wspomaganie procesu pozyskiwania i gromadzenia informacji oraz tworzy bazy danych służące opracowaniu i modyfikacji narzędzi analitycznych, służące analizie wybranych procesów społeczno-ekonomicznych lub interwencji publicznych w obszarze zdrowia,
• wspomaganie opracowywania i modyfikacja narzędzi analitycznych do analiz ilościowych, umożliwiające dokonanie oceny wybranych procesów społeczno-ekonomicznych lub interwencji publicznych w obszarze zdrowia,
• wspomaganie przygotowywania analiz mających na celu wsparcie odpowiednich komórek Ministerstwa Zdrowia w określeniu optymalnego kształtu interwencji regulacyjnych
o charakterze strategicznym i zwiększenie jakości informacji o skutkach społeczno-ekonomicznych,
• wspomaganie procesu oceny wybranych dokumentów (w tym projektów regulacyjnych)
w zakresie wymagającym analizy ilościowej lub wykorzystania modeli ekonomicznych,
• wykonywanie zadań usprawniających przygotowywanie analiz wybranych dokumentów, w tym projektów regulacyjnych, pod względem jakości informacji dotyczącej skutków społeczno-ekonomicznych, a w szczególności metodologii ilościowej oceny skutków regulacji,


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w 2-piętrowym zabytkowym budynku; nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze w budynku „B” i „C”;


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

• wykształcenie średnie,
• co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w sektorze publicznym lub prywatnym
w obszarze analiz ilościowych lub symulacji komputerowych,
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B1),
• umiejętność pracy z dużymi bazami danych i hurtowniami danych,
• znajomość statystyki i matematyki obliczeniowej,
• znajomość programów do analizy statystycznej i modelowania (SAS lub R),
• umiejętność tworzenia bibliotek dynamicznych rozwiązujących czasochłonne problemy numeryczne w językach niskiego poziomu (C, C++),
• znajomość SQL, Java,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
• umiejętność analitycznego myślenia,
• kreatywność,
• komunikatywność.

wymagania dodatkowe:
• co najmniej 3-miesięczne doświadczenie zawodowe w sektorze publicznym lub prywatnym
w obszarze analizy statystycznej w zakresie ochrony zdrowia,
• znajomość teorii ekonomii z zakresu ochrony zdrowia,
• umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego (poziom B1),

- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 05.02.2014 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa
z dopiskiem:
„Podreferendarz do spraw analiz ilościowych w Departamencie Analiz i Strategii”
Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Analiz i Strategii (22) 63 49 841 lub w Biurze Kadr (22) 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-01-22
Data publikacji:
       2014-01-22
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-01-22Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1767 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.