Dziennik rejestru zmian 
 

Wiceprezesa Urzędu do spraw Wyrobów Medycznych


PREZES
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ogłasza nabór na stanowisko:
Wiceprezesa Urzędu
do spraw Wyrobów Medycznych

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

siedziba: ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa


Kandydaci przystępujący do naboru na stanowisko Wiceprezesa Urzędu do spraw Wyrobów Medycznych powinni spełniać następujące wymagania:
n i e z b ę d n e:

1) posiadać wykształcenie wyższe;
2) posiadać wiedzę w zakresie prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej dotyczącą produktów leczniczych, produktów biobójczych, wyrobów oraz z zakresu finansów publicznych;
3) posiadać co najmniej trzy letnie zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w: a) uczelniach i innych placówkach naukowych, które posiadają prawo nadawania stopni naukowych, lub b) instytutach badawczych, lub c) administracji publicznej właściwej w zakresie ochrony zdrowia albo administracji weterynaryjnej właściwej w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz;
4) korzystać z pełni praw publicznych;
5) posiadać obywatelstwo polskie.

p o ż ą d a n e:

posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Wiceprezesa Urzędu do spraw Wyrobów Medycznych obejmuje wspomaganie Prezesa Urzędu w szczególności w zakresie:
1) prowadzenia postępowań i wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, obrotu i używania wyrobów, w szczególności:
a) wydawania decyzji w zakresie wyrobów,
b) prowadzenia bazy danych zgłoszeń i powiadomień o wyrobach,
c) sprawowania nadzoru nad incydentami medycznymi wyrobów oraz działaniami z zakresu bezpieczeństwa wyrobów,
d) wydawania, w drodze decyzji, pozwoleń na prowadzenie badania klinicznego wyrobu oraz na zmiany w badaniu klinicznym,
e) dokonywania wpisu badania klinicznego wyrobu do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych,
f) sprawowania nadzoru nad wyrobami wytwarzanymi lub wprowadzonymi do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
g) rozstrzygania sporów dotyczących reguł klasyfikacji oraz ustalanie: – klasyfikacji wyrobów medycznych, – klasyfikacji wyposażenia wyrobów medycznych, – kwalifikacji wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro,
h) wydawania świadectw wolnej sprzedaży,
i) współpracy i wymiany informacji z organizacjami międzynarodowymi, w tym wymiany informacji z zakresu bezpieczeństwa;
3) współpracy z organami administracji publicznej i instytutami badawczymi;
4) współpracy z właściwymi instytucjami Unii Europejskiej, Europejską Agencją Leków (EMA), Europejskim Dyrektoriatem do spraw Jakości Leków (EDQM), właściwymi organami państw członkowskich i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) życiorys wraz z listem motywacyjnym – własnoręcznie podpisane;
2) kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość (np.: dowód osobisty, paszport);
3) kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie posiadanie wykształcenia wyższego;
4) kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie posiadanie co najmniej 3 - letniego zatrudnienia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3 ogłoszenia (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę o przebiegu pracy zawodowej);
5) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – własnoręcznie podpisaną;
6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – własnoręcznie podpisane;
7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych – własnoręcznie podpisane;
8) oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;
9) poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia jeżeli są w posiadaniu kandydata:
1) kopia świadectwa potwierdzajacego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o służbie cywilnej);
2) oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w służbie cywilnej przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej );
3) kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań pożądanych lub oświadczenie kandydata potwierdzające ich spełnianie.

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Wymagane Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 3 ogłoszenia w oryginale albo kopii uwierzytelnionej notarialnie, a także inne dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 4 należy składać w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa w Kancelarii Głównej albo przesyłać (decyduje data stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego), w zamkniętych kopertach na adres:
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa

z dopiskiem:
„NABÓR NA STANOWISKO WICEPREZESA URZĘDU DO SPRAW WYROBÓW MEDYCZNYCH”

Termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2014 r.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w pkt 3 ogłoszenia, nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 3 ogłoszenia, będzie skutkował, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania naborowego.

Informacje o metodach i technikach naboru:
proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów:
a) weryfikacji formalnej zgłoszenia kandydata polegającej na sprawdzeniu, czy zgłoszenie spełnia wymogi formalne wynikające z ogłoszenia o naborze oraz przepisów prawa, w tym w szczególności z postanowień art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 82, poz. 451 z późn. zm.);
b) rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatami, których zgłoszenia pozytywnie przeszły weryfikację formalną, w trakcie której odbędzie się sprawdzenie wiedzy z zakresu prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej dotyczącej produktów leczniczych, produktów biobójczych, wyrobów oraz z zakresu finansów publicznych, a także ocena doświadczenia zawodowego i sprawdzenie kompetencji kierowniczych.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-02-07
Data publikacji:
       2014-02-10
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-02-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1572 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.