Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Transplantologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej


nr ogłoszenia: 158198 poz. 1444

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalista w Wydziale Transplantologii
w Departamencie Polityki Zdrowotnej

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- współudział w realizacji zadań związanych z prowadzeniem przez ministra właściwego
do spraw zdrowia nadzoru nad systemem transplantologii w Polsce,
- przygotowywanie konkursu ofert na realizację zadań Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”,
- przygotowywanie umów oraz aneksów do umów na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”,
- bieżące monitorowanie realizacji zadań Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, w tym opracowywanie analiz wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu,
- przygotowywanie wniosków do Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg o przeprowadzenie kontroli w zakresie wykorzystania środków publicznych, przekazanych Świadczeniodawcom na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”,
- współudział w realizacji zadań z zakresu współpracy z Unią Europejską,
- opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących transplantologii dla potrzeb Rady Ministrów, Sejmu RP, Senatu RP, Najwyższej Izby Kontroli,
- rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne pisma związane z zadaniami Wydziału.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym; nie posiada windy; pokój znajduje się na 2 piętrze; budynek nie jest dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku „B” i „C” na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

- wykształcenie: wyższe magisterskie,
- 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w ochronie zdrowia,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B1,

- znajomość systemu ochrony zdrowia,
- znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, znajomość ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
i narządów,
- znajomość ustawy o działalności leczniczej,
- znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych,
- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość zagadnień z zakresu prawa wspólnotowego.

wymagania dodatkowe:

- wykształcenie magisterskie prawnicze,
- umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Excel),
- umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
- komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

- kopia certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego znajomość j. angielskiego na poziomie B1 lub oświadczenie o znajomości języka,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 17.03.2014 r.] pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Transplantologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia
i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Polityki Zdrowotnej (22) 63 49 512,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.
B[Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną
kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-02-28
Data publikacji:
       2014-03-03
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-02-28Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1631 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.