Dziennik rejestru zmian 
 

Dyrektor Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie


MINISTER ZDROWIA
ogłasza konkurs na stanowisko:
Dyrektora
Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
siedziba: ul. Wołoska 139, 02-507 Warszawa.


1. Kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie (DLS) winien spełniać następujące warunki:
1) posiadać wykształcenie wyższe;
2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora;
3) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;
5) posiadać obywatelstwo polskie;
6) korzystać z pełni praw publicznych.
2. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora DLS;
2) dokumenty potwierdzające jednoznacznie posiadane kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ogłoszenia;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
4) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo;
5) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy składać w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, w Sekretariacie Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg, ul. Długa 38/40 w pok. 227 albo przesyłać (decyduje data stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego), w zamkniętych kopertach pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z dopiskiem:
„KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA DOMU LEKARZA SENIORA IM. DR K. FRITZA W WARSZAWIE” wraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska, adresu oraz telefonu kontaktowego kandydata.
4. Statut DLS, regulamin organizacyjny, sprawozdanie finansowe za lata 2011 i 2012 dostępne są na pisemny wniosek w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
Termin składania ofert upłynie w dniu 3 kwietnia 2014 r.
Oferty kandydatów, które nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w ust. 2, nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 2, będzie skutkował, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.
5. DLS nie zapewnia mieszkania służbowego.
6. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w terminie 60 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-03-04
Data publikacji:
       2014-03-04
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-03-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3661 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.