Dziennik rejestru zmian 
 

Główny specjalista w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznego „umowa na zastępstwo”


nr ogłoszenia: 158608 poz. 1448


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
główny specjalista w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych
w Departamencie Zdrowia Publicznego „umowa na zastępstwo”

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, sprawozdań, opracowań
i analiz w zakresie ochrony zdrowia psychicznego,
 opracowywanie informacji i sprawozdań o realizowanych zadaniach dla potrzeb Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, Najwyższej Izby Kontroli oraz rozpatrywanie skarg i wniosków, a także przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne pisma w zakresie ochrony zdrowia psychicznego,
 realizowanie zadań w zakresie sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru merytorycznego nad Krajowym i Regionalnymi Ośrodkami Psychiatrii Sądowej,
 analiza sprawozdań z sądowych wizytacji szpitali psychiatrycznych – w celu identyfikacji naruszeń prawa i podjęcia stosownych interwencji,
 współpraca z Komisją Psychiatryczną do spraw Środków Zabezpieczających, właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości – w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu środków zabezpieczających (oceny potrzeb
i zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc do wykonywania środków zabezpieczających),
 współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia
oraz podmiotami zewnętrznymi (m.in. z konsultantami krajowymi, ekspertami w danej dziedzinie medycyny) w zakresie realizowanych zadań.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej
4 godzin dziennie, praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie wyższe magisterskie,
 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z działalnością w ochronie zdrowia,
 znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 znajomość procedur legislacyjnych i postępowania administracyjnego,
 znajomość problematyki z zakresu lecznictwa psychiatrycznego i systemu środków zabezpieczających oraz organizacji systemu ochrony zdrowia,
 znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz procedur obowiązujących w procesie tworzenia przepisów prawa,
 umiejętność przedstawiania koncepcji realizacji zadań,
 komunikatywność.

wymagania dodatkowe:
 wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu prawa lub zdrowia publicznego,
 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej,
 ukończone studia podyplomowe, szkolenia tematyczne, aplikacja adwokacka,
 znajomość drugiego języka roboczego UE na poziomie komunikatywnym,
 znajomość zagadnień z zakresu prawa karnego, praw człowieka i praw pacjenta, ekonomii – finansowania świadczeń zdrowotnych,
 umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 życiorys i list motywacyjny,
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji,
 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia
i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 28.03.2014 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15
00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „główny specjalista w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznego – „umowa na zastępstwo”".

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.).
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Zdrowia Publicznego (22) 53 00 203,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-03-13
Data publikacji:
       2014-03-14
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-03-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2101 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.