Dziennik rejestru zmian 
 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego o wartości poniżej 300 Euro - drewno pochodzące z wycinki


Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) Ministerstwo Zdrowia informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.
Wykaz zbędnych składników drewno opałowe po wycince i pocięciu:


LP.

Nazwa składnika majątku ruchomego

J.m.

Ilość

Cena w zł/ m3

Sposób zagospodarowania
1 Drewno opałowe po wycince drzewa z gatunku wiąz m3 7 130 sprzedaż, przekazanie, darowizna

1. Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Ministerstwa Zdrowia odbywa się poprzez:
a) nieodpłatne przekazanie innym jednostkom budżetowym;
b) nieodpłatne przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego;
c) sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt a i b;
d) przekazanie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. a, b i c.
2. Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 ww. rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załącznikach, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
a) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
b) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
c) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego;
d) telefon kontaktowy.
3. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:
a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres siedziby;
b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku;
c) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego;
d) telefon kontaktowy.
4. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załącznikach, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
e) nazwę, siedziby i adres jednostki, statut;
f) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka;
g) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego;
h) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
i) telefon kontaktowy.

Wnioski lub oferty, o których mowa powyżej należy kierować do Ministerstwa Zdrowia. Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) do dnia 21 marca 2014 r. na adres: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej kancelaria@mz.gov.pl

Składniki majątku można oglądać w Ministerstwie Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w dniach 11 – 20 marca 2014 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz do kontaktów w sprawie wniosków jest Pan Marek Jasiński tel. 22 634 94 75.

W przypadku ofert kupna należy na kopercie umieścić następującą informację:

„Zbędne składniki majątku ruchomego nie otwierać do dnia 21 marca 2014 r.”

Zakupiony składnik majątku zostanie odebrany na koszt oferenta w terminie i miejscu ustalonym przez Ministerstwo Zdrowia po uiszczeniu ceny zakupu przez nabywcę. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych składników majątku ruchomego w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie. Pisemne wnioski, które wpłyną po terminie odsyła się, a w przypadku braku takiej możliwości pozostawia się w aktach sprawy bez otwierania.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 ww. rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia, będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tą sama cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami Ministerstwo Zdrowia może przeprowadzić dodatkową aukcję.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-03-14
Data publikacji:
       2014-03-14
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-03-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5893 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.